ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วย
ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก และองค์การบริ
หารส่วนตำบลคันโช้ง จัด ฝึกอบรม”อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ของเครือข่ายความร่วมมือใน
การควบคุมไฟป่าประจำหมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากไฟป่าทำให้เกิด
การสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ และยังก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ในปัจจุบันภารกิจ
ควบคุมไฟป่าเป็นภารกิจหนึ่งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน จึงมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านวิชาการ การปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า และการดำรงชีพในป่า มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จากหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคันโช้ง จำนวน 5 หมู่บ้าน จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

cr.ฝ่ายสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

 

3540 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ