ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดงานวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้าครบรอบปีที่ 131
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ ศิษย์เก่าอาวุโส เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบปีที่ 131

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ส่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีศิษย์เก่า และนายทหารสัญญาบัตร ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อดีตผู้บังคับบัญชา กำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธี

โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมจักรวิทยา พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นต้น
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานกำเนิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 บริเวณพระราชวังสราญรมย์ ต่อมาเมื่อปี 2452 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมมาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก เนื่องจากมีผู้นิยมเข้าเรียนจำนวนมากและสถานที่เดิมคับแคบ จนกระทั่งปี 2523

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก ด้วยเหตุที่สถานที่ตั้งเดิมอัดประกอบกับสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการฝึกศึกษา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้บรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ขานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ในกระทรวงกลาโหมเป็น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เขียนเป็นอักษรโรมันว่า Chulachomklao Royal Military Academy เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และทรงวางรากฐานกิจการทหารสมัยใหม่ของไทย ต่อมาในวันที่ 7 มีนาคม 2493 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานตามหรือตราแผ่นดิน อันมีนัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้เป็นตราประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและให้เป็นเครื่องหมายเหล่าและสังกัดของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยเครื่องหมายราชการของโรงเรียนพระจุลจอมเกล้าเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องร่างพระราชลัญจกรมีแถบปลายแฉกสะบัดทั้ง 2 ข้าง กลางแถบมีคำว่า รร.นายร้อย จปร.
สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการฝึกทางทหารในระดับอุดมศึกษา

ที่ขึ้นตรงกับกองทัพบกมีหน้าที่ให้การฝึก ศึกษา อบรมนักเรียนนายร้อยเพื่อสำเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตร หลักของกองทัพบก ที่มีความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา รวมทั้งเป็นผู้นำที่ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นพัฒนากองทัพ และอุทิศตนให้เป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยตั้งอยู่บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 21,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศอบล้อมด้วยภูเขา 3 ด้าน คือทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษาทางทหาร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของกองทัพบกอีกด้วย

1587 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ