ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก ตำบลไผ่ขอดอนและตำบลวังน้ำคู้อำเภอเมืองพิษณุโลก สามารถ ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการ หมู่บ้านชุมชนละ 2 แสนบาท ได้ครบถ้วน 100% ทุกหมู่บ้าน
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายฐานุพงศ์เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่บ้าน และชุมชน ละ 2 แสนบาท และโครงการอื่นๆ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก

จากนั้นได้ออกสุ่มติดตามหมู่บ้านเป้าหมาย 3 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง ได้แก่หมู่ 1 ตำบลบ้านกร่างหมู่ 1 และหมู่ 4 ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลกสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเมืองมีจำนวน 173 หมู่บ้าน ทัพชุมชน 225 โครงการ มีหมู่บ้านที่สามารถดำเนินโครงการครบถ้วน 100% 2 แห่งได้แก่ตำบลไผ่ขอดอน และตำบลวังน้ำคู้ ฉบับที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีปริมาณงาน และการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 63 สำหรับปัญหาอุปสรรคพบว่ามี ในเรื่องของการทำประชาคม ในแต่ละหมู่บ้านชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทันเวลา ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย อย่างไรก็ตาม คณะทำงาน ได้พยายามขับเคลื่อน ในทุกหมู่บ้านชุมชน ที่ยังมีข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ในบางแห่งเช่น ตำบลวัดพริก รัฐตำบลบึงพระเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทันเวลาตามแผนในสิ้นปีงบประมาณนี้

294 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้