ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและสร้างสรรค์ความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและสร้างสรรค์ความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561


ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดจัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและสร้างสรรค์ความปรองดองสมานฉันท์ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม รวมถึงการธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ว่ายน้ำขยายผลเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองและประเทศชาติต่อไป โดยเป็นการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ภายใต้หลัก 3 ร่วม 3 สร้าง สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 5 วัน 4 คืน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสันติวัน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการบรรยายความรู้ทางวิชาการจากวิทยากร และทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงระยะเวลา 3 วัน

พร้อมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านที่น้อมนำพระบรมราโชวาทตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างและนำไปปรับใช้กับตนเองและพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม โดยเลือกศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านผารังหมี หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอตัวอย่างการทำงานขององค์กรที่ยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริได้อย่างเป็นรูปประธรรมและชัดเจน นำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมโดยเลือกศึกษาดูงาน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านหินลาดตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

816 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ