ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก วันนี้ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสำเนา อิ่มอ่อง สาธารณสุขอำเภอ , ศูนย์อนามัยที่ 2 , เจ้าหน้าที่ , สมาชิก อสม. ร่วมเปิดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ว่าจะด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์หรือคุณภาพชีวิตของประชากรไทยที่ดีขึ้น สิ่งที่วัยทำงานต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ คือ 1. ด้านสุขภาพ (ทั้งร่ายกายและจิตใจ) , 2. ด้านสังคม , 3. ด้านเศรษฐกิจ


โดยวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
เพื่อสร้างกระแสการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

1379 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ