ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 3 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมี นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้ทราบมาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 570 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ


ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้งมีการเสวนาหัวข้อ กรณีศึกษา/มิติความร่วมมือหน่วยตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยรับตรวจองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ และการเสวนาหัวข้อ “1669 ชีวิตที่ประชาชนคาดหวัง” โดย นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

1671 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ