ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธวัช สิงหเดช ผอ.ศูนย์ อปพร.ต.ท่าโพธิ์ (นายก อบต.ท่าโพธิ์) กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา อบต. , อปพร.ต.ท่าโพธิ์ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2561 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของสมาชิก อปพร. ให้ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ และช่วยเหลือประชาชนทั้งการป้องกัน อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อุบัติเหตุทางถนน และภัยต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมทบทวน เพื่อให้สมาชิก อปพร. เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

297 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้