ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
พร้อม พันโทหญิงสุชาดา แจ่มสุวรรณประธานชมรมแม่บ้าน กรมทหารปืนใหญ่ที่4 เป็นประธานในพิธีเปิด
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอ
กาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งกรมทหารปืนใหญ่ ที่ 4 ร่วมกับเทศ
บาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมนี้กัน
อย่างพร้อมเพรียง สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรและกล่าวคำสดุดี ทหารและ
ข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดถนนสาธารณะ และพัฒนาวัดเทพกุญชร
(โคกช้าง) อนึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
แล้วยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับหน่วยงานราชการ  ทำนุบำรุงวัด และสถานที่
สาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก อีกด้วย

 

7030 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ