ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ตรี ธัฐธร  ศรศาสตร์ปรีชา เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 3 ร่วมพิธีเปิดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ “โครงการบางระกำโมเดลปี 2561” ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในพิธี 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานในรูปแบบประชารัฐร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน(พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ) ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปี  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตชลประทาน  โดยดำเนินโดยดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน หรือ “โครงการบางระกำโมเดล 60” เป็นโครงการนำร่องในการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชนประธานที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านครอบคลุมพื้นที่ 265,000 ไร่

โดยการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบประชารัฐ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมาโดยการส่งน้ำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกนาข้าวปีในพื้นที่โครงการ จากเดิมที่เริ่มในเดือนพฤษภาคมมาทำการเพาะปลูกเร็วขึ้นเริ่มเดือนเมษายน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และสามารถใช้พื้นที่นาเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากจากลุ่มน้ำยม ลดผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนเมืองของจังหวัดสุโขทัยชะ ลอการระบายน้ำลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากผลิตตภัณฑ์ข้าว และการทำอาชีพประมงสร้างรายได้เสริมวันละ 300 บาท  500 บาท ต่อครัวเรือน โดยเฉลี่ย 20,000 – 30,000 บาทต่อครัวเรือน ในช่วงที่รับน้ำเข้าทุ่ง ทำ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบของโครงการบางระกำโมเดล 60 โดยในปีนี้ นี้ได้นำมาขยายผลเป็น โครงการบางระกำโมเดล ปี 2561 ซึ่งสามารถชะลอการระบายน้ำได้ประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่หน่วงน้ำ จำนวน 90,000 ไร่ เป็นประโยชน์เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งสามารถช่วยกำจัดวัชพืชในนาข้าว ตัดวงจรของแมลงหลายชนิด และช่วยประหยัดการใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิติ์

ในวันนี้ได้ทำพิธีเปิดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำ “  “โครงการบางระกำโมเดล ปี 2561โดยระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ประมาณ ซึ่งสามารถประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และเก็บกักน้ำไว้ประมาณ 100ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อที่เกษตรกรจะได้เริ่มการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ตามแผนการส่งน้ำของกรมชลประทานต่อไป พร้อมกันนี้ ท่านรองอธิบดีฯได้มอบแพเพาปลูกลอยน้ำที่กรมวิชาการเกษตรฯได้ทำการออกแบบมาเพื่อจะให้เกษตรกร ได้ใช้เพาปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทาน เช่นพริก มะเขือ ผักบุ้ง โหรพา กระเพราเป็นต้น ซึ่งแพนี้จะมีอายุใช้งานได้ 1-3 ปีด้วยกัน

ภาพ ข่าว พรหมพร คงเนตร  

2026 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ