ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายสุรชชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภาษาเมียนมา(ภาคเหนือ) ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกระทรวง จัดโครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภาษาเมียนมา ประจำปีงบประมาณ 2562 ล่ามแปลภาษาถือเป็นอีกวิชาหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์สำหรับในการทำงานควบคู่กับวิชาชีพอื่นๆ ในขั้นตอนของการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐในด้านการคุ้มครอง ช่วยเหลือและด้านกฎหมาย เกิดการตัดสินใจที่เลือกเข้ารับบริการตลอดจนการให้ความร่วมมือในการดำเนินคดีต่อกระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งล่ามแปลภาษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทั้งในการปฏิบัติงานล่ามและความเข้าใจในวิชาชีพอื่น เพื่อจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรล่ามให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อการทำงานด้านปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งหลักการทำงานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนเพื่อที่จะประสานการทำงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรล่ามแปลภาษาให้มีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์ หลักการทำงานจรรยาบรรณทางวิชาชีพและกระบวนการทำงานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเสรีภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ของทีมสหวิชาชีพและเพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการล่ามแปลภาษาสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรล่ามแปลภาษาโดยคัดเลือกจากผู้ที่ทำงานด้านภาษาอยู่แล้ว จากภาครัฐ เอกชน และกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาภาษาต่างๆจำนวน 1 รุ่น
 
ภาพ ข่าว พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมมือวสองแคว รายงาน
1965 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ