ช่วยเเชร์ จ้า .....

นที่ 14 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ณ ห้องประชุมมิตติ้งฮอล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี พ.ต.ท.ณัฏฐวัฒน์ พ่วงพร้อม หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี มิให้มีการล่วงละเมิดได้

โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมาแล้วเป็นปีที่ 7 โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ได้มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ โดยตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายทั้งหมด 2 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

709 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้
error: สวัสดีค่ะ