ช่วยเเชร์ จ้า .....


พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ณ ป.พัน 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ ฯ ในการจัดชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ออกรณรงค์ในพื้นที่เสียงต่อการเกิดไฟป่าของ 9 จังหวัดภาคเหนือตลอดจนการเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟ( KICK OFF ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธาน
สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟ( KICK OFF ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมนิทรรศการของหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 10 หน่วยงาน กิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมการดับไฟ และกิจกรรมการแสดงศักยภาพของยานพาหนะและอากาศยานในการดับไฟป่าของส่วนราชการ 70 หน่วยงาน ตลอดจนการร่วมทำแนวกันไฟกับหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อรวมพลังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการเผาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าอย่างยั้งยืน


ทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้สั่งการให้ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันในทุกจังหวัด เข้าไปช่วยดูแลการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงของอำเภอให้เป็นไปตามแผนที่ส่งให้กับจังหวัด ก่อนเข้าห้วงการห้ามเผาเด็ดขาด และเน้นการประชาสัมพันธ์ ห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเผา คือ เวลา 1500 – 2000 ทั้งนี้หากอำเภอใดยังไม่ได้จัดทำแผน ให้เร่งดำเนินการจัดทำ และส่งให้จังหวัด โดยเร็ว เพื่อแต่ละจังหวัดจะได้ใช้ในการควบคุม ทั้งนี้ปัจจุบันชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ออกรณรงค์ในพื้นที่เสียงต่อการเกิดไฟป่าของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.61 จนถึงปัจจุบันมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและประชาชน กว่า 100 ครั้ง เป็นการพบปะประสานงาน 72 ครั้ง การปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์10 ครั้ง การอบรมซักซ้อม 17 ครั้ง โดยมีการร่วมสร้างฝายและร่วมทำแนวกันไฟในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม กองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ได้มอบหมายให้ กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ขึ้น โดยมีภารกิจ วางแผน อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแล การปฏิบัติของชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และประสานงาน กองบังคับการควบคุมชุดดับไฟป่ามณฑลทหารบกและกองกำลังป้องกันชายแดน รวมทั้งหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎร การเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการเกิดไฟป่า ป้องกัน และแก้ไขมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

746 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้