ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.11เปิดเผยว่า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2461/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ประกอบด้วยนายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง และนายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประธานคณะทำงาน นายณรงค์ บ่วงรักษ์ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก) ทำหน้าที่เลขานุการ นายธนิต นุ่นลอย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะกรรมการ

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีราษฏรทำกินและอยู่อาศัย 2 อำเภอ 6 ตำบล 13 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอวังโป่ง และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ประชุมมีมติรับรองผล การดำเนินงานตรวจสอบรายแปลง การครอบครองที่ดินเดิมก่อนปี 2545ของราษฎร ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน จำนวน 309 ราย 369 แปลง เนื้อที่รวม 5,890.20 ไร่ และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันลงนามในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายในเขตการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตรักษาห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน และต่อมาประธานคณะทำงานได้มอบแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ลงนามแล้วให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและให้สัตยาบันร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นทีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อย่างยั่งยื่นตลอดไป ณ ห้องประชุมอำเภอวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน

780 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้