ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. พลตรีชวลิต หาญเวชช์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6  เป็นประธานจัด”กิจกรรม รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติดปี 2558”
โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมร่วมในพิธี  ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุ
โลกพิทยาคม โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เป็นลักษณะพิเศษคือการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบเรียกว่าครู dare  เข้าทำการสอน
เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้สิ่งเสพติดและความรุนแรง โครงการแดร์ประเทศไทยได้เริ่มดำเนิน
การเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้ดำเนินการผลิตครูแดร์ เพื่อเข้าทำการสอนเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 50 ประเทศทั่วโลก ที่มีการดำเนินงานครูแดร์ ปัจจุบันมีครูตำรวจ
แดร์ทั้งสิ้น  7,485 นาย มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 2,313,020 คน ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเป้าหมายที่จะผลิตครูแดร์ได้ทั้งสิ้น  9,477 คนเพื่อให้ครอบ
คลุมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

5205 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ