ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ. ห้องลิลลี่ รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัด โดยมีนายจักริน  เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ,พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4,นางสาวรุ่งระวี โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการเสวนาเรื่องความสำคัญของการประสานเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกกับ กองพลทหารราบที่ 4 พร้อมการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นศึกษาและรวบรวมแนวทางเพื่อหารือข้อสรุปพัฒนางานตามแบบแผนปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก อัยการ คุมประพฤติ บังคับคดี สถานพินิจ ทนายความ ตำรวจ เรือนจำ ปปส.ภาค 6 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครอง เทศบาล อบต.อบจ.และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เข้าร่วมกิจกรรม

5924 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ