ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 6 ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จัดการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 และจัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการพัฒนาทักษะของข้าราชการตำรวจ ผู้มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ ให้สามารถดูแลการชุมนุม ด้วยความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นไปในทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตำรวจภูธรภาค 6 ได้ดำเนินการอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันนี้


โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 และผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 239 นาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่โดยสภาพแล้ว การชุมนุมย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการชุมนุมสาธารณะที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และชุมนุมต่อเนื่องยาวนาน เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นเสรีภาพที่ต้องจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมาย การปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย ในการชุมนุมสาธารณะ จะตั้งอยู่ ในพื้นฐานที่ว่า “ประชาชน ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ” เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชุมนุม และดูแล บริหารจัดการ การชุมนุมสาธารณะ ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เจ้าพนักงาน ดูแลการชุมนุมสาธารณะ จึงต้องเข้าใจ ข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง เพื่อให้มี ทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติ ภารกิจการดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและปลอดภัย


เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ มีแหล่งรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ให้สะดวกต่อการค้นหาและนำไปใช้ อีกทั้งเพื่อให้สามารถดูแลการชุมนุมสาธารณะ ไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรให้มีการจัดทำ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และจัดให้มีการอบรมให้เกิดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการปฏิบัติ ทั้งต่อประชาชนและตัวเจ้าหน้าที่เอง อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมต่อไป

851 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ