ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน เป็นที่พักพิงของท้องถิ่น โดยมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึงร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) ขึ้น โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพศึกษา 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การพัฒนาท้องถิ่นนั้น ถือเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยแบ่งเป็น 3 โครงการหลัก ได้แก่ 1.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 3 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

โดยการบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ทำให้พื้นที่ดำเนินงานและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและชุมชนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

420 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้