ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพบกวช. เชิญอาจารย์ ธนภัทร สุระนรากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวด้วยมูลกระบือและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ


กองทัพบกและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ตามความต้องการของพื้นที่ โดย เชิญอาจารย์ ธนภัทร สุระนรากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวด้วยมูลกระบือและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากวช. ภายใต้แผนงานการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้กองทัพบกและวช.ร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการวางเป้าหมายการขยายผลไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบกใน 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมรายได้และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน


ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการประยุกต์ใช้ข้อมูล วัตถุดิบ ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นการลดต้น ทุนลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ทำให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุ มีผล การสร้างยุ้งฉางเก็บข้าว รวมถึงการใช้มูลกระบือทำปุ๋ยชีวภาพไปใช้ในนาข้าว เพื่อจะได้เมล็ดข้าวที่ดีมาเก็บใส่ในยุ้งฉางที่สร้างอีกด้วย อาจารย์ยังให้ให้ความรู้เพิ่มเติมอีกว่าสามารถนำประยุกต์ใช้ในการสร้างบ้านดิน เพื่อลดอุณหภูมิประหยัดค่าไฟ แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และถ้าเป็นบ้านไม้แล้วนำมูลกระบือที่มีส่วนผสมตามสูตรที่ให้ไปทำการยานั้น ยังทำให้ปลวกขึ้นบ้านอีกด้วย

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

1612 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ