ช่วยเเชร์ จ้า .....

[youtube video=”https://www.youtube.com/watch?v=20uFjz5Hrbg” autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

[youtube video=”https://https://www.youtube.com/watch?v=zdHsrb5pxTo” autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

วันที่  20  มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น.นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จัด“โครงการบรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่”พร้อมให้เกียรติเป็นผู้บรรยายความรู้
เรื่องกฏหมายอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ด้วยตนเอง โดยมีนายประชา  ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายวิทูร  เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กว่า 80 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว


ตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่งเกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  เกี่ยวกับการยกเลิกใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  และเริ่มใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้  เพื่อให้การสงวน  อนุรักษ์  คุ้มครอง  และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยได้เริ่มที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นแห่งแรก  ทั้งนี้เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  นำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ มั่นใจ และนำไปชี้แจ้งให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบอย่างถูกต้องต่อไป สำหรับกฏหมายอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่นั้น โดยเฉพาะมาตรา 19 (1) ประกอบมตรา 41 วรรค 2 ถ้าทำผิดในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 หรือลุ่มน้ำชั้น 2 นั้น ผู้ใดฝ่าฝืนหรือการทำความผิด บทลงโทษของกฏหมายมาตรานี้ก็นับว่าสูงจนน่าสะพรึงกลัวไม่ใช่น้อย คือโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี โทษปรับสูงสุด 3 ล้านบาทเลยทีเดียว 

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กล่าวว่า การบรรยายในวันนี้เป็นข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการว่าขณะนี้เรามีกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ และกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับใหม่ ก็อยากให้ทางสำนักทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงรายละเอียดของกฎหมายนั้นและให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชานำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตอุทยานฯ หรือในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความร่วมมือซึ่งกันและกันกฎหมายอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ที่ออกมานั้นมีโทษค่อนข้างจะรุนแรง โดยเฉพาะมาตรา 19 (1) มาตรา 19 (1) ประกอบมตรา 41 วรรค 2 ถ้าทำผิดในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 หรือลุ่มน้ำชั้น 2 นั้น โทษจำคุกสูงสุดถึง 30 ปี ปรับสูงสุดถึง 3 ล้านบาท  แต่กฎหมายฉบับนี้ก็เปิดช่องให้ประชาชนใช้ประโยชน์โดยเฉพาะมาตรา 64 จะมีการสำรวจการถือครอบครองให้กับประชาชน ถ้ามีการทำกินในที่ดินเดิมทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ก็จะทำให้ มีการรับรองให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป ต่อไปท่านก็จะอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย สำหรับมาตรา 65 ได้เปิดให้ราษฎรสามารถเข้าไปเก็บของป่าในเขตอุทยานแห่งชาติที่กำหนดให้ได้ โดยไม่ต้องรับโทษซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงได้จัดการบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนหัวหน้าอุทยานฯ และได้รับทราบและเข้าใจในกฎหมายพร้อมทั้งบังคับใช้ร่วมกันต่อไป

พรหมพร คงเนตร รายงาน

1849 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ