ช่วยเเชร์ จ้า .....

 
วันนี้ 20 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ร.ต.อ.ขวัญชัย ม่วงไม้ สว.กก.3 บก.ส.1 หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน เนื่องด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์ รักษา ปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงได้จัดการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้กับประชาชนมีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อต้านภัยคุกคามต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถาบัน และส่งเสริมการดำรงชีวิติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีวิทยากรกระบวนการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นผู้อบรม มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างให้ความสนใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี โดยมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2103 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้