ช่วยเเชร์ จ้า .....


แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน”โครงการอุปสมบท 1,010รูปทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”โดย ผู้อำนวยการภาค 7 ณ ศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก


วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ธนาคาอมสินภาค โดยนายชาญชัย ฝอยทองผู้อำนวยการภาค 7 จัดโครงการ “อุปสมบท 1,010รูป ทั่วไทยเทิดไท้รัชกาลที่ 10ฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรชาภิษก”โดยได้รับเมตตาจากพระศรีรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝายสงฆ์และเป็นพระอุปัชฌาย์แก่ผู้เข้ร่วมอุปสมบทและได้รับเกียรติจาก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ณศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 45 รูป
ด้วยศุภวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ธนาคารออมสินได้ร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติ 10โครงการ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว โดย 1 ใน 10 โครงการได้แก่ โครงการ”อุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่ง สมเด็จพระอริยวงศาดญาณสมเต็จพระสังมราชสกลมหาสังมปริณายก (อัมพรอมฟโร) มีพระกรุณาธิคุณประทานผ้าไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดที่จัดโครงการฯ ทั่วประเทศ


โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทศาสนซึ่งเป็นการเพิ่มพูนศาสนทายก นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ โดยธนาคารออมสินร่มกับประชาชนในทุกภูมิภาคคำเนินกาจัดให้มีการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกัน 1,010รูปในวันที่1กรกฎาคม 2562ณวัดพระศรีรัตมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 18 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้ เมื่อวันที่29มิถุนายน 2562 นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 ได้เข้าเฝ้ารับประทานผ้ไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณพระวิหารวัดราชบพิสติตหาสีมารามรชววิหาร กรุงทพมหานคร เพื่อเชิญมาประกอบพิธี
อุปสมบทโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทยเทิดไท้รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก” ที่จัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร  จ.พิษณุโลก 
นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนยการภาค 7 กล่ววในนามผู้บริหารพนักงาน ลูกจังรนาคาร ออมสิน และผู้เข้ร่วมโรงการฯตำงชาบซึ้งในพระกรุณริคุณของสมเด็จพระอริยวงศาดญาณ สมเด็จพระสังฆรชสกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงประทานผ้ไตรสำหรับโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระาชพิธีพระบรมราชาภิเษก” เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1,010รูปณวัดที่จัดโครงการฯ ทั่วประเทศในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความ จงรักภักดี และ
เป็นการถวายพระพรชัยมงคลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ภายใต้โครงการ ธนาคารส่งเสริมพระพุทธศาสนาของธนาคารออมสิน

1304 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ