ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีการประชุมของ คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายรมว.ทส.นาย วราวุธ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล” โดยอาศัยคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 8857/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ ที่ให้บรูณาการร่วมกันระหว่างรัฐ กับประชาชน ประกอบไปด้วย นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน และนายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ประธานคณะทำงาน นายยงยุทธ ไสไหม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะทำงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีราษฎรทำกินและอยู่อาศัย 3 อำเภอ 9 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอน้ำปาด (ต. ห้วยมุ่น ต. บ้านฝาย และ ต. น้ำไผ่) อำเภอฟากท่า (ต. ฟากท่า ต. สองคอน และ ต.สองห้อง) และอำเภอบ้านโคก (ต. ม่วงเจ็ดต้น ต. บ้านโคก และ ต.นาขุม)
ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานตรวจสอบรายแปลงการครอบครองที่ดินเดิมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามมติครม. 26 พ.ย. 2561 และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยกรป่าไม้ฯระหว่างปี 2545-2557 จำนวน 32 ราย 32 แปลง เนื้อที่รวม 230.76 ไร่ และก่อนปี 2545 จำนวน 315 ราย 466 แปลง เนื้อที่รวม 2,595.14 ไร่ รวมราษฎรผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมด 347 ราย 498 แปลง เนื้อที่รวม 2,825.91 ไร่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันลงนามในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายในเขตการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด เพื่อนำเสนอผ่านคณะกรรมการ ระดับสำนัก และให้กรมอุทยานแห่ง ชาติฯ ดำเนินการตาม มาตรา 121 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา “โครงการช่วยเหลือประชาชน ให้มีที่ทำกิน และอยู่อาศัย อย่างเกื้อกูลกัน ในเขตป่าอนุรักษ์ ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป” ต่อมาประธานคณะทำงานได้มอบแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ลงนามแล้วให้กับผู้ใหญ่บ้านและให้สัตยาบันร่วมกันจะร่วมกันป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

1147 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้