ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ โดยนายวชิรศักดิ์ นาควัฒนเศรษฐ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ คณะทำงานและเลขานุการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 11803/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จัดให้มีการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามแบบสำรวจฯอส.2 และแผนงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2562 ท้องที่บ้านบุ่งผำ ม.7 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งดังกล่าว เข้าร่วมได้แก่ ร.ท.เกรียงไกร เชิดโฉฒ ผู้แทนกอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา ศรียา ปลัดอำเภอนครไทย ผู้ประสานงานประจำตำบลน้ำกุ่ม ร.ต.อ.มิน ปานสี สารวัตรสอบสวนผู้แทนสถานีตำรวจนครชุม นายสนิท จันทร์ดาวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม นายนิยม สันท์ไช กำนันตำบลน้ำกุ่ม และนายนัด ด้วงหม้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านบุ่งผำ พร้อมผู้แทนภาคประชาชนบ้านบุ่งผำ เข้าร่วม โดยมีนายประชา ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ (หัวหน้าคณะทำงาน) เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ท้องที่บ้านบุ่งผำ ม.7 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จำนวน 1 หมู่บ้าน ราษฎรจำนวน 112 ราย ที่ดิน 135 แปลง จำนวน 879.4 ไร่
– เป็นพื้นที่ตรวจพบร่องรอยปี 2545 ราษฎร 80 ราย ที่ดิน 99 แปลง จำนวน 743 .61ไร่
– เป็นพื้นที่ตรวจพบร่องรอยหลังปี 2545 ราษฎร 32 ราย ที่ดิน 32 แปลง จำนวน 121.12ไร่
– เป็นพื้นที่ราษฎรยินยอมคืนพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสมในการบริหารจัดการ จำนวน 4 ราย ที่ดิน 4 แปลง จำนวน 14.52 ไร่

เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะนำผลการสำรวจมาดำเนินการตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศเป็นพระราชกฤษฏีกา “โครงการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยและทำกินถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย”

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามเจตนาและคำมั่นของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล และนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน บนผืนแผ่นดินเดียวกัน” คือแนวคิดในการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนเพื่อบริหารจัดการให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน“คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล”

ข้อมูล นายวชิรศักดิ์ นาควัฒนเศรษฐ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

1207 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ