ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โดยนายพงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน คณะทำงานและเลขานุการฯ ตามคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 8857/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จัดให้มีการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามแบบสำรวจฯอส.2 และแผนงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2562
ท้องที่ตำบลจริม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งดังกล่าว เข้าร่วมได้แก่ ร.ท.โกวิท อินมา ผู้แทนกอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม นายคำหล้า ดอกพุฒ นายกอบต.น้ำหมัน ปลัดอำเภอท่าปลา กำนันตำบลจริม กำนันตำบลน้ำหมัน ผู้แทนสภ.น้ำหมัน ผู้แทนสภ.ท่าปลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านทรายงาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านกิ่วเคียน พร้อมผู้แทนภาคประชาชนบ้านทรายงาม บ้านกิ่วเคียน เข้าร่วม โดยมีนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าปลา เป็นประธาน ร่วมด้วยนายปรัชญา ทั่งจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผู้แทน ผอ.สบอ. 11 (พิษณุโลก) นายสมหมาย เนียมศิริ หน.วนอุทยานห้วยน้ำลี นายประสาน เอียดสังข์ หน.โครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายนที บิณฑวิหค หน.โครงการฟื้นฟูสภาพป่า ตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายชัยภูมิ ปวงจันทร์ หน.หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำลี เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ท้องที่ตำบลจริม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หมู่บ้าน ราษฎร 93 ราย ที่ดิน 200 แปลง จำนวน 1,699.14 ไร่ ดังนี้

1.บ้านกิ่วเคียน หมู่ 12 ต.จริม ราษฎร 39 ราย ที่ดิน 84 แปลง จำนวน 313.02 ไร่
เป็นพื้นที่ตามมติครม.30 มิ.ย. 41 ราษฎร 32 ราย ที่ดิน 41 แปลง จำนวน 159.34 ไร่
เป็นพื้นที่ตรวจพบร่องรอยปี 2545 จำนวน 1 ราย 3 แปลง 7.55 ไร่
เป็นพื้นที่ระหว่างมติครม 30 มิ.ย. 41-17 มิ.ย. 57 ราษฎร 6 ราย 40 แปลง 146.13 ไร่

2.บ้านทรายงาม หมู่ 10 ต.น้ำหมัน ราษฎร 54 ราย ที่ดิน 116 แปลง จำนวน 1,386.12 ไร่
เป็นพื้นที่ตรวจพบร่องรอยปี 2545 ราษฎร 26 ราย ที่ดิน 33 แปลง จำนวน 249.26 ไร่
เป็นพื้นที่ระหว่างมติครม 30 มิ.ย. 41-17 มิ.ย. 57 ราษฎร 28 ราย ที่ดิน 83 แปลง จำนวน 1,136.86 ไร่

เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะนำผลการสำรวจมาดำเนินการตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศเป็นพระราชกฤษฏีกา “โครงการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยและทำกินถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย”

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามเจตนาและคำมั่นของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล และนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน บนผืนแผ่นดินเดียวกัน” คือแนวคิดในการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนเพื่อบริหารจัดการให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน“คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล”

ข้อมูล นายพงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

1120 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้