ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายศิริพล กำแพงทอง หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำจวงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อบริบททางสังคม ตรงความต้องการที่แท้จริง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตามหลักการพัฒนาการอย่างยั่งยืน

จากการลงพื้นที่พบว่าชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ประกอบอาชีพทำนาขั้นบันไดแทนการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกขิง ปลูกข้าวโพด และพืชไร่อื่นๆ ซึ่งการปลูกพืชดังกล่าวส่งผลทำให้ป่าเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น หลังจากหน่วยงานของรัฐมาส่งเสริมและให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงทำให้ชาวไทยภูเขาแห่งนี้ ไม่มีการทำไร่เลื่อยลอยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีอาชีพปักลายชาวเขา ทอผ้าไหม ปลูกดอกไม้ เลี้ยงสัตว์และมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ทางโครงการฯ จึงมีความประสงค์จะพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป


โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่อยู่ระหว่างรอยต่อ จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เลย ครอบคลุมพื้นที่ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และ ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว พื้นที่อยู่ระหว่างรอยต่อ จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เลย ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้กระบวนการของ “คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลและมีความยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างจิตสำนึกของราษฎรในพื้นที่เป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่พอเพียงในรูปแบบของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

704 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ