ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คนไทยหัวใจสีเขียว” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรอ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “คนไทยหัวใจสีเขียว” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลก เพื่อให้โลกดูแลเรา…ตลอดไป” ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก
เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันผนึกกำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษาและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการดังกล่าวมี นายมังกร กันจู รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 475 คน เข้าร่วม
นอกจากนี้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ดูแลโลก เพื่อให้โลกดูแลเรา ตลอดไป” , การเสวนา “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” , การแบ่งกลุ่มการเรียนรู้/บูธนิทรรศการ สืบสานพระราชปณิธาน…สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม, วัสดุทดแทน, การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน, ขยะรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่ม, มลพิษขยะพลาสติก และกิจกรรมเดินรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวรอ และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวรอ โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ใช้ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวรอเป็นตลาดนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการฯ

1434 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ