ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 58 เวลา 14.00 น.  ที่โรงแรมเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอนันต์  พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงผลงานในรอบ 1 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดพิษณุโลก ” ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดในการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน โดย มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จัดหวัดพิษณุโลก มีผลการดำเนินงานที่ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี คือ โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ซึ่งเป็นโครงการที่สานต่อโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามนโยบายของสำนักพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัดในการพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง เป็นแหล่งเผยแพร่แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานที่ปลอดอบายมุข มีการพัฒนาวัดให้มีความสะอาดสวยงาม และมีการบริหารจัดการสุนัขและแมวภายในวัดเพื่อให้วัดและชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันทำวัดให้เป็นวัดร่วมเย็น อย่างยั่งยืนตลอดไป และโครงการที่ 2โครงการสร้างฝาย Check Damเสริมระบบนิเวศให้เกิดความชุมชื้นของป่าและกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค ตลอดจนใช้ในการเกษตรกรรม พร้อมทั้งยังเป็นการชะลอการไหลของน้ำหรือลดความรุนแรงของน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยดำเนินการในพื้นที่ 5 อำเภอ รวมจำนวน 1,000 กว่าแห่ง ซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในทุกภาคส่วน และยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับทั้ง 2 โครงการ จะดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินงานไว้แล้ว และขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาจังหวัดแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และคืนความสุขให้คนในจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

 

 

3453 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ