ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคชรัตน์ 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สาธิต พิรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือ ลดหรือหยุดยั้งการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและไฟป่า เนื่องจากการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้เป็นต้นตอของการเกิดไฟป่าและมลพิษหมอกควัน ปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น โดยในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2558 มีการตรวจพบจุดความร้อนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ถึง 13,229 ครั้งใน 3 พื้นที่ คือ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรกรรม จากการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้ พบว่า บริเวณจุดตรวจความร้อนบางส่วนนั้นเป็นพื้นที่ เกษตรกรในเขตป่าไม้ โดยเฉพาะ 10 จังหวัดภาคเหนือที่มีพื้นที่ป่าไม้หนาแน่น และพื้นที่เกษตรกรรมสูง โดยปัญหามลพิษหมอกควันซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวที่หดหายไปไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ประชาชนป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงขึ้น วช. จึงร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการแก้ไขปัญหา คือ ร่วมกันจัดองค์ความรู้พัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การที่ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอื่น ให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์และสามารถดำเนินการได้ทันที ร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านอื่นโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายในปีแรกจังหวัดละ 1 ชุมชน และขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและปัญหาไฟป่า

2553 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ