ช่วยเเชร์ จ้า .....

[youtube video=https://youtu.be/D0wiB1EyzwU autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

” KIDS DAY 2019 “อลังการรับวันเด็ก!!! แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ร่วมจับฉลากของขวัญให้แก่เด็กบุตรหลานกำลังพล พร้อมมอบถุงผ้าจิตอาสา กระปุกออมสินจิตอาสา ปลูกฝังเยาวชน ให้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม…

บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี และมอบของขวัญวันเด็กที่มาร่วมงาน โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็ก ซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าเด็กจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ ณ ลานเวทีกลางบริเวณด้านข้าง พระอนุสาวรีย์พระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 , พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 , พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก , พันเอก อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ

[youtube video=https://youtu.be/Tk9EfFTNz9U autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]


สำหรับกิจกรรมภายในงาน กองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมกิจกรรม และของรางวัลมาแจกจ่ายมากมาย พร้อมนี้ได้นำยุทโธปกรณ์และนิทรรศการทหารมาจัดแสดงเหมือนเช่นทุกปี โดยในปีนี้ พิเศษ สุด ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ได้ออกจัดบูธการแสดงถึงผลการปฏิบัติงานที่มาของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และได้นำรถของซุปเปอร์ฮีโร่แบทแมน รถโรงเรียนแบบ Old School พร้อมทั้งเปิดตัวภาพการ์ตูน Standy “น้องกล้าดี ” และ Prop นำมาจัดแสดงให้เด็กๆเยาวชน ผู้ปกครอง ที่มาเที่ยวงานกิจกรรมวันเด็กได้มาถ่ายรูปกับภาพเยาวชนจิตอาสา ที่นำมาจัดแสดง พร้อมทั้งนำจิตอาสาพระราชทานแพทย์ พยาบาล วิทยากรจิตอาสา 904 สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเปิดโอกาสให้เด็กๆเยาวชนได้เข้ามาร่วมฝึกสาธิตการปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลให้ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และได้มอบถุงผ้าจิตอาสาพร้อมอุปกรณ์ สมุด เครื่องเขียนให้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเดินทางมาร่วมงานด้วย

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ได้ร่วมมอบของขวัญถุงผ้าจิตอาสาและกระปุกออมสินจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ” ให้แก่น้องๆเด็กเยาวชน และร่วมถ่ายภาพกับเด็กๆและเยาวชนท่ามกลางลูกโป่งหลากสีบรรยากาศชื่นมื่น สนุกสนาน น่ารัก ด้วย โดยมี พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันเอก นพดล วัชรจิตบวร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันเอก ธนะพันธ์ ขำทวี หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3, พันเอก ทินชาติ สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายการข่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมให้การต้อนรับ 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากร และเพิ่มศักยภาพการและปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปโดยให้แต่ละค่ายทหารแยกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกที่บริเวณเวทีกลางอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็ก โดยค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

กองทัพบกมีนโยบายให้จัดกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้เห็นถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่นำมาจัดแสดง เพื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ การมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พร้อมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้มีความรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจสืบสานต่อเนื่องตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการจิตอาสาพระราชทานควบคู่ไปกับความบันเทิงในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรม ณ เวทีกลางบริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ,พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 (กลางแจ้ง) พร้อมนี้หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ โดยบุตรหลานของกำลังพล และบุคคลภายนอก สามารถร่วมกิจกรรมได้ และบริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์อาทิ รถถัง ปืนใหญ่ ฯลฯ มีอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ไว้บริการสำหรับให้เด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัด ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคำขวัญวันเด็ก เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

 

1200 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ