ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 17 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และชมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางณัฐชานันท์ นุเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กองการศึกษา ศานนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็ก เยาวชนให้เกิดความรัก หวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ให้คงอยู่สืบไป ภายในพิธีมี ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เรืออากาศตรีประโยชน์ ลูกพลับ ประธานชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก วัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์ และคณะครูร่วมเปิดโรงการ
สำหรับมังคละ เป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่มีบทบาทสำคัญในฐานะศิลปดนตรีพื้นบ้านสังคมเมืองพิษณุโลกและภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง มีรูปแบบและวิธีการเล่นที่เป็นแบบฉบับของตนเอง มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นวงปี่กลองชนิดหนึ่งที่ใช้เล่นกันแพร่หลายในจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกและในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม มีดนตรี แตรวง และดนตรีสมัยใหม่มากขึ้นทำให้วงปี่กลองมังคละเสื่อมความนิยมลงไปมาก จึงจำเป็นต้องได้รับการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละให้แพร่หลายคงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและชมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละให้แก่เด็ก และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 รวม 3 วัน 2 คืน ลักษณะโครงการแบบพักค้างคืน

โดยมีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (มะขามสูง) โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง โรงเรียนวัดท่าช้าง โรงเรียนสะพานที่ 3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนวัดวังมะด่าน โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม และโรงเรียนบ้านชาติตระการ รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรีประโยชน์ ลูกพลับ ประธานชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก และคณะวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านดนตรีมังคละให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปี่, กลุ่มฆ้อง ฉาบ, กลุ่มกลองยืน กลองหน, กลุ่มกลองโกรก ฯลฯ

2313 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ