ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ สนามหน้า กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 


ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติให้ กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สำหรับโครงการรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และเมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาสั่งการในนาม นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้หน่วยเร่งรัดเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยกองทัพบก รับผิดชอบในด้านการขุดเจาะบ่อบาดาลในส่วนของพื้นที่นอกเหนือจาก ด้านการอุปโภคบริโภค และ ด้านการเกษตร โดยมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 209 โครงการ

 


กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองพลพัฒนาที่  3 รับผิดชอบการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวน 47 แห่ง ซึ่งกองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าดำเนินการเจาะบ่อบาดาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 63 เป็นต้นไป โดยเริ่มดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ที่ บ้านสระโคล่ หมู่ 10 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความลึก 130 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 50 ครัวเรือน 170 คน และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 47 โครงการ ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดจะได้รับประโยชน์ มีจำนวน 8,881 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 30,010 คน และการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563 ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด


1239 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้