ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 นายมนชัยวิวัฒนชาตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ ความสามัคคีปรองดอง ณ. โรงเรียนวัดปลัดแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายปกรณ์หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลกเขตอำเภอบางระกำกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านชุมชนเสริมสร้างจิตสำนึกความรักชาติและยึดมั่น ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสริมสร้างให้ประชาชน ในหมู่บ้านชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักกติกาของระบอบ ประชาธิปไตยและสนับสนุนสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริม ประชาธิปไตยและพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดินอีกทั้ง เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ การปฏิรูประดับจังหวัด อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป. โดยมีประชาชนในชุมชนหมู่บ้านของอำเภอบางระกำร่วมอบรม จำนวน 250 คน

 

3927 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ