ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 พลตรีนพพร  เรือนจันทร์ ผบ.กกล.รส.พล.ร.4  เป็นประธานใน
“โครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง” ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร มหาราช
จังหวัดพิษณุโลก ด้วยกองกำลังรักษาความสงบ
เรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4
ได้จัดโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โดยเป็นการประกวดร้องเพลงนักเรียน
ระดับประ
ถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การปลูกฝัง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชนในจังหวัด
พิษณุโลก ได้มีการ
แสดงออก และร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใหญ่
ผู้ปกครอง 
ส่วนราชการทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมส่งเสริม และปลูกฝังอนาคตของชาติ
ให้มีความเข็มแข็ง มีอุดมการณ์ และเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้ทัดเทียมต่อนานาประเทศ ในอาเซียน
ตามที่ พลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3
ได้มีดำริให้ทุกภาคส่วนมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ หมู่บ้าน ชุมชน เกิดความเข็มแข็ง สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิด
ความสงบสุข 
เกื้อกูลต่อการดำเนินงานของรัฐบาล  ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
เน้นให้ดำเนินกิจกรรมที่สมารถมองเห็นเป็นรูปธรรม
ใน 2 กลุ่มงานกิจกรรม  บ้าน วัด
และโรงเรียน (บ-ว-ร )ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการประกวดหมู่บ้านตามแนวปรัช
ญา
เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง, โครงการวัดเพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาวัด, โครง
การโรงเรียนสืบสานพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, โครงการประกวดร้องเพลงระดับประ
ถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
โครงการสวดมนต์นักเรียนระดับประถมศึกษา จึงเป็นที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในนี้ เป็นการประกวดร้องเพลงนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 18 ทีม โดยเพลงที่ประกวด
ประกอบด้วยเพลงฝันอันสูงสุด
เพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ และเพลงค่านิยม 12 ประการ และการประกวดสวดมนต์นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
จำนวน 18 ทีม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารพบพิษณุโลก  สำนักงานวัฒน
ธรรมจังหวัดพิษณุโลก
และสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมประเมินผลโครงการ

: พรหมพร คงเนตร / สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว.com รายงาน

 

 

4072 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ