ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันนี้ ( 13 ก.ค.58 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ ซึ่งการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ส่วน จำนวน 39 คน ในสัดส่วนที่เท่ากัน มีวาระคราวละ 4 ปี ซึ่ง คสช.ชุดที่ 2 จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 และตามมาตรา 21 กำหนดว่า เมื่อกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 90 วัน จึงต้องมีการสรรหา คสช.จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 13 (6) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆตามมาตรา 13(9) และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ตามมาตรา 13 (10) ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 กันยายน 2558

ดังนั้นคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติของจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มีการประชุมเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด ขึ้นโดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัดได้แก่ นายสาคร สงมา จากมูลนิธิคนเพียรไพร ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยในที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้นายสาคร สงมา เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติในระดับเขตต่อไป

2407 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ