ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายจีระพงษ์  หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัดสินการประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการสนับสนุนสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง ยกย่องเชิดชู ปลูกจิตสานึก และทัศนคติ ตลอดจนส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามุ่งบ่มเพาะให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นรางวัลและค่าใช้จ่ายการจัดประกวดในครั้งนี้

    สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการในการประกวดสถานศึกษาดีเด่นในภาคเหนือ ในครั้งนี้มี จำนวน 3 สถานศึกษาได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีปง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ส่วนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในการประกวดนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ภาคเหนือ  ประจำปี 2558 มีจำนวน 7 คน ได้แก่ นายปุณณวิศว์  ฉิมพลี นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา / นายสิริชัย  บุมหิรัญ จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ / นายมนัสวี  แซ่ม้า จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ / นายวิศัลย์  จันทิมี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย / นางสาววันดี  อิ่มวงษ์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร / นางสาวระพีพรรณ  เขื่อนขำ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และนายธนากร  เรืองทองธิกุล จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ซึ่งทั้งหมดจะได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือไปร่วมประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี 2558กับผู้ได้รับรางวัลจากภาคอื่นๆของประเทศในส่วนกลางต่อไป

 

3575 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ