ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

[youtube video=https://youtu.be/3NyDfipG8mk autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

วันนี้ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่าตามนโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำเนินการเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุกป่า
ในวันนี้ตนเอง และนายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นายยุทธพงศ์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย ชุดพญาเสือ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จำนวน10 นาย และน.ส.อริศา น้อยทิพย์ ตัวแทนของนายวราชัย ส่งวัฒนา ได้ร่วมกันตรวจสอบที่ดินของนายวราชัย ส่งวัฒนา จำนวน 25ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่อ้างว่ามี ส.ค.1 และที่ดินดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนการครอบครอบที่ดินตามมติ ครม.30 มิ.ย.2541 ที่คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรี มีมติรับรองในปีพ.ศ.2552 ว่านายวราชัย ส่งวัฒนา อยู่อาศัย หรือทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณได้

สืบเนื่องมาจากนายวราชัย ส่งวัฒนา อายุ 52 ปี มีภูมิลำเนา อยู่บ้านเลขที่77/3 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปัจจุปันเป็นกรรมการบริษัทห้างสรรพสินค้าOutlet ชื่อดัง ได้มอบอำนาจ ให้น.ส.อริศา น้อยทิพย์ มาแจ้งการครอบครองในที่ดินอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ในวันที่ 13 มี.ค.2563 จำนวน 25 ไร่ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามมาตรา 64 พ.ร.บ อุทยานแห่งชาติ 2562 ฉบับใหม่ ที่ให้สำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดการสำรวจถือครองที่ดินของประชาชนในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เมื่อสำรวจฯเสร็จแล้วจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป โดยนายวราชัยฯอ้างว่าได้ครอบครองที่ดินมาก่อนประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยมีหลักฐาน เป็นสค.1ในปีพ.ศ.2498 แต่ไม่ได้นำมาส.ค.1ตามที่อ้างดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดฯ และที่ดินดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนการครอบครอง ตามมติครม. 30 มิ.ย.2541 เมื่อปีพ.ศ. 2552 ไว้แล้ว

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เอราวัณ จึงได้ตรวจสอบหลักฐานย้อนหลังของที่ดินดังกล่าว ปรากฎว่าที่ดินดังกล่าวนายวราชัยฯเคยได้มอบผู้แทนให้มาแจ้งการครอบครองเมื่อปีพ.ศ.2552 โดยใช้หลักฐานใบภ.บ.ท.5 เนื้อที่ 24 ไร่3งาน 39 ตารางวาได้ที่ดินมาโดยซื้อจากนางบุญยืน มังกะโรทัย และหลักฐานส.ค.1 เลขที่ 27 ปีพ.ศ.2498 เนื้อที่ 20ไร่ ของนางไม้ ประทุมทอง ต่อมาที่ดินดังกล่าวได้มีการรับรองขึ้นทะเบียนการครอบครองที่ดินตามมติ ครม.30 มิ.ย.2541 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2552 มีมติวันที่ 24ก.ย.2552 รับรองว่านายวราชัยฯ เป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงเลขที่ 51 เนื้อที่จำนวน 21 ไร่ 1งาน 60 ตารางวา อยู่อาศัยหรือทำกิน ก่อนประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณในปีพ.ศ. 2518 แปลงเลขที่ 51/1 และแปลงเลขที่51/2 เนื้อที่รวม 2 แปลงจำนวน 1 ไร่ 1งาน 28 ตารางวา อยู่อาศัยหรือทำกินหลังประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณในปีพ.ศ. 2518
แต่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยได้รับคำแนะนำจาก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)เห็นว่า มติของคณะกรรมการฯดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจ พิสูทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เบื้องต้นเพื่อนำเสนอขออนุมัติรับรองผลการตรวจพิสูจน์สิทธิการครอบครองต่อกรมอุทยานแห่งชาติฯ จนถึงปัจจุบันนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯยังมิได้อนุมัติรับรองผลการตรวจพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของนาย วราชัยฯแต่อย่างใด ยังไม่อาจถือได้ว่านายวราชัยฯได้รับการผ่อนปรนให้อยู่อาศัยทำกินในที่ดินดังกล่าวตามมติ ครม.30 มิ.ย.2541 เทียบเคียงกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อส .31/2559 ที่เคยวางบรรทัดฐานตัดสินไว้
ประกอบกับมีหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติฯที่ ทส.0906.503/6461ลงวันที่ 12 เม.ย.2555 และหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติฯที่ ทส.0906.503/4287 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2558 ได้แจ้งให้ถือปฎิบัติเป็นแนวทางการพิสูจน์สิทธิตามมติครม. 30 มิ.ย. 2541 สรุปได้ว่า ราษฎรที่แจ้งการครอบครองที่ดินตามมติครม. 30 มิ.ย. 2541 ที่จะได้รับการผ่อนปรนให้อยู่อาศัยหรือทำกินตามมติครม.30 มิ.ย. 2541 นั้น จะต้องเป็นราษฎรเดิมที่อยู่อาศัย หรือทำกินด้วยตนเอง ก่อนหรือหลังวันประกาศสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ตามกฎหมายครั้งแรกและต้องทำประโยชน์ต่อเนื่องด้วยตนเองจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2541 ด้วย จะมอบอำนาจการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ในป่าอนุรักษ์ ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เพราะที่ดินในเขตดังกล่าว เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไม่อาจโอนหรือซื้อขายกันได้

เมื่อพิจารณาหลักฐานแล้ว นายวราชัยฯมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร มีตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัทห้างสรรพสินค้า Outletชื่อดังจึงเป็นบุคคลภายนอกมิใช่เจ้าของเดิม ที่อยู่อาศัยหรือทำกินด้วยตนเองก่อนหรือหลังวันประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เมื่อปีพ.ศ. 2518 และต้องทำประโยชน์ต่อเนื่องด้วยตนเองมาจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2541 และที่ดินแปลงดังกล่าว ได้มาจากการซื้อ หรือโอนมาจากผู้อื่น นาย วราชัยฯ จึงไม่ได้รับการผ่อนปรนให้อยู่อาศัย หรือทำกินในที่ดินตามมติครม. 30 มิ.ย. 2541 ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณได้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จึงทำหนังสือที่ ทส.0913.603/ ลงวันที่ 1 พ.ค.2563 สั่งให้นายวราชัยฯ ส่ง ส.ค.1ตามที่กล่าวอ้าง และพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่านายวราชัยฯได้อยู่อาศัยหรือทำกินในที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง และต้องทำประโยชน์ต่อเนื่องด้วยตนเอง ก่อนหรือหลังประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเอราวัณในปีพ.ศ. 2518 ภายในเวลากำหนดนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากอุทยานแห่งชาติเอราวัณสำหรับส.ค.1 เลขที่27 ปีพ.ศ. 2498 เนื้อที่ 20 ไร่ของนางไม้ ประทุมทอง ที่นายวราชัยฯนำมาอ้างเป็นหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ในปีพ.ศ.2552 พร้อมกับหลักฐานใบภ.บ.ท.5 นั้น ก็เป็นส.ค. 1 เลขที่ 27 ฉบับเดียวกันนายทวี หลงสกุล เจ้าของแคมป์ช้างทวีชัย ที่มีที่ดินอยู่ติดกัน ที่ได้ถูกดำเนินในข้อหา บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยมิได้รับอนุญาต ไปเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 ก็ได้อ้างว่าเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง ส.ค.1 เลขที่ 27ดังกล่าว และนำไปอ้างต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า จนอัยการจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือที่อส.0042(กจ)/7719 ลงวันที่ 3ต.ค. 2561 มีคำสั่งไม่ฟ้องนายทวีชัย หลงสกุล เจ้าของแคมป์ช้างทวีชัยมาแล้ว วันนี้ จึงได้นัดน.ส.อริศาน้อยทิพย์ ตัวแทนของนายวราชัยฯมาร่วมกันตรวจสอบส.ค. 1 เลขที่ 27ปีพ.ศ.2498 จำนวน 20 ไร่ ของนางไม้ ประทุมทอง ที่นายวราชัยฯเคยนำมาเป็นหลักฐานแจ้งการครอบครองในที่ดินอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ในปีพ.ศ. 2552 ซึ่งผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าส.ค.1 เลขที่ 27ดังกล่าว ไม่ตรงกับที่ดินของนายวราชัยฯแต่อย่างใด

นับต่อจากนี้ หากนายวราชัยฯ ไม่ส่งส.ค.1ตามที่อ้างที่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานเอราวัณไว้ในวันที่ 13 มี.ค.พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาหรือพยานหลักฐานอื่นๆ ภายในเวลาที่กำหนดหรือส่งภายในเวลากำหนดแล้ว แต่มีหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือมีเหตุผลไม่เพียงพอ ถือได้ว่านายวราชัยฯไม่มีพยานหลักฐานมา หักล้างข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ฯ ถือได้ว่านายวราชัยฯเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามมติ ครม.30 มิ.ย. 41ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในปีพ.ศ. 2552 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นายวราชัยฯ จะต้องออกไปจากที่ดินดังกล่าว และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผล อาสิน ในที่ดินดังกล่าวไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ในเวลาที่กำหนด หากดื้อเเพ่ง ไม่ดำเนินการแล้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จะเข้าแจังความความดำเนินคดีตามมาตรา 19 ( 1) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 59 ประมวลกฎหมายอาญา ข้อหา มีเจตนายึดถือ ครอบครอง ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษหนัก ระวางโทษจำคุก 4 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 2 ล้านบาท กับนายวราชัยฯ ต่อไป

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

704 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ