ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (วันที่ 6 พ.ค.63) ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เกิดความร่มรื่น ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ เพิ่มคุณค่า ความสวยงาม ให้แก่บริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกและเผาทำลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขโดยเร็ว

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ประกอบด้วย รวงผึ้ง เก็ดเงิน อินทนิลบก จิกน้ำ พะยูง มะค่าโมง หว้า เลียบ ทองกวาว โมกมัน สมอไทย เหลืองอินเดีย ตะเคียนทอง ยางนา ปีบ ตะแบก เสลา เป็นต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระบุชื่อแสดงความเป็นเจ้าของต้นไม้ที่ปลูก และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดความภาคภูมิใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นสมบัติต่อคนรุ่นหลังต่อไป

1799 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ