ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่าย วันที่ 23 ก.ย.58  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายการพัฒนาสังคมและวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีนายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กร / สื่อมวลชน /บุคคลทั่วไป / อาสาสมัครพัฒนาสังคม / เด็กและเยาวชน ที่ทำประโยชน์ด้านสังคมให้กับจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 100 ราย

ด้านนายธานินทร์  สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ  ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายการพัฒนาสังคมและวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของจังหวัดพิษณุโลกขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาสังคมและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นที่ในการจัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนและร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน องค์กร และอาสาสมัครที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของของนักเรียน นักศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการในสาขาวิชาชีพต่างๆ การเสวนาให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนที่ดี ปราศจากคอรัปชั่น และการออกซุ้มการฝึกอาชีพจากกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นต้น

 

3940 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ