ช่วยเเชร์ จ้า .....

ษภาคม 2563 จุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) ลงนามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สนับสนุนการสงเคราะห์ จัดการศพตามประเพณีฉบับใหม่แก่ผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา(19 พ.ค 2563) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ การณ์ปัจจุบัน

สำหรับหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุเสียชีวิต ต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้มีอำนาจ (ผู้อำนวยการเขตพ หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน)เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด

ทั้งนี้ การสังเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี ตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครองของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ โดยสามารถยื่นคำขอ เพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ ภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตาย

184 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้