ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ห้องวังแก้วคอนเวนชั่น โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ให้การต้อนรับ
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์นับวันจะมีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวกันในทุกระดับทุกภาคส่วนในประเทศอาเซียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชากรของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานหรือการโยกย้ายแรงงาน อาจจะส่งผลกระทบให้ขบวนการค้ามนุษย์ใช้ช่องทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าคน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ จึงได้จัดโครงการ เสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ เป็นการสร้างเครือข่ายรวมทั้งมวลอาการความร่วมมือในระดับท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งในการสอดคล้องดูแลในพื้นที่ของตนเอง โดยเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากร จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก ตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก เป็นผู้ให้ความรู้
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

 

3629 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ