ช่วยเเชร์ จ้า .....

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการหน่วยงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จ.เพชรบูรณ์ ภายใต้การอำนวยการของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า และ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน.

วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. ได้บูรณาการคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่​ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.นำโดยพ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ,หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)กรมป่าไม้ นำโดยนายสมชาย ฉิมแย้ม หัวหน้าฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ภาคเหนือ, สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษภาค ๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดยนายสมพร ทิพยโสตนัยนา, นายเนตร กัญยะมาสา นายช่างรังวัดอาวุโส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์, นายมนตรี ยาแก้ว หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน, กอ.รมน.จังหวัด พ.ช., หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้ชนแดน, ฝ่ายปกครองอำเภอชนแดน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร รวมประมาณ ๔๐ นาย ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ มาทำการตรวจค้นโรงโม่หินของบริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด หมู่ที่ ๗ ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ ๓๐๓๖ บ้านดงขุย-วังชนาน ต. ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามที่มีหนังสือร้องเรียน เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้, การทำเหมืองแร่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรวจค้นพื้นที่ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ ถึง เวลา ๑๘.๐๐คณะเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวพร้อมหมายค้น แจ้งกับนายนายอดุลย์ วงค์คำ ตำแหน่งวิศวกร ของโรงโม่หินบริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย สอนเนย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ชี้แนวเขตพื้นที่ประทานบัตร, พื้นที่ตามเอกสารสิทธิที่ขอตั้งโรงงาน และพื้นที่ยึดถือครอบครองของโรงโม่ฯ ซึ่งบริเวณพื้นที่ตั้งโรงงานพบเอกสารสิทธิที่ดิน น.ส. ๓ ก. จำนวน ๓ แปลง ได้แก่ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๙๓๒, น.ส.๓ ก. เลขที่ ๓๗๘๙ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๐๔ โดยเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๓ แปลงดังกล่าวบริษัทฯ ได้ยื่นประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงาน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อนุญาตให้เป็นที่ตั้งโรงงาน ผลการตรวจสอบพบว่ามีน.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๐๔ เป็นที่ตั้งโรงงาน แต่ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๙๓๒ และเลขที่ ๓๗๘๙ ไม่ได้เป็นพื้นที่ตั้งโรงงาน แต่อย่างใด


ที่ตั้งเครื่องจักรและสายพานส่งหิน ตั้งอยู่นอกพื้นที่ น.ส.๓ ก. ทั้ง ๓ แปลงได้แก่ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๙๓๒ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๓๗๘๙ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๘๐๔ บริเวณแปลงประทานบัตรเลขที่ ๒๕๕๙๔/๑๕๔๕๗ มีการถมกลบบ่อน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างแปลงประทานบัตร และพื้นที่นอกแปลงประทานบัตร ผลการตรวจสอบร่องรอยน่าเชื่อว่าเป็นบริเวณที่ทำเหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร บริเวณแปลงประทานบัตรเลขที่ ๒๕๕๙๓/๑๕๔๕๖ เลขที่ ๒๕๕๙๔/๑๕๔๕๗ และเลขที่ ๒๕๕๙๕/๑๕๓๘๖ จากการตรวจสอบของชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ พบว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ แต่ในแปลงประทานบัตรดังกล่าวมีการทำเหมืองหินไปแล้ว บริเวณแนวหลักเขตเลขที่ ๑๐/๒๕๕๙๓ ซึ่งอยู่ระหว่างประทานบัตรเลขที่ ๒๕๕๙๓/๑๕๔๕๖ เลขที่ ๒๕๕๙๔/๑๕๔๕๗ มีร่องรอยการใช้รถหัวเจาะกระแทกหินนอกเขตประทานบัตร เนื้อที่ประมาณ ๖๑ ตารางเมตร และในส่วนอื่นซึ่งเป็นแนวเขตประทานบัตรพบร่องรอยการใช้รถแบ็คโฮขุดปรับพื้นที่ชายเขา
จากการนำชี้ของ นายอดุลย์ฯ ซึ่งได้นำชี้พื้นที่ครอบครอง และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบการกระทำผิดกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ จึงร่วมกันพิจารณา และดำเนินการ ดังนี้ ได้จับค่าพิกัดด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GPS)บริเวณที่บุกรุกเปิดป่าใหม่ แผ้วถางพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพเป็นป่า และการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์ โดยรังวัด และขึ้นรูปแปลงคำนวณพื้นที่ได้ จำนวน ๓๓๗ – ๒ – ๔๐ ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐ เบื้องต้น เป็นเงิน ๒๓,๐๓๙,๒๔๘.๖๗ บาท ของบริษัท ศิลาทวีโชค เป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” และมาตรา ๗๒ ตรี เหตุเกิดในเขตป่าท้องที่ บ.โป่งนกแก้ว หมู่ ๗ ต.ตะกุดไร และบ.เขาบ่อทอง หมู่ ๑๐ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้บริษัท ศิลาทวีโชคฯผู้ถือประทานบัตรเลขที่ ๒๕๕๙๓/๑๕๔๕๖ เลขที่๒๕๕๙๔/๑๕๔๕๗ หยุดการทำเหมืองแร่ทันที จนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สรุปผลการดำเนินการ  ตรวจยึดพื้นที่จำนวน ๓๓๗ – ๒ – ๔๐ ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเบื้องต้น เป็นเงิน ๒๓,๐๓๙,๒๔๘.๖๗บาท นำเรื่องราวร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดงขุย เพื่อดำเนินคดีกับ บริษัท ศิลาทวีโชค ตาม ปจว.ข้อ เวลา คดีอาญาที่ /๒๕๖๓ ลง ๑๐ มิ.ย.๖๓  คณะเจ้าหน้าที่มอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.ประสานการปฏิบัติการดำเนินคดี กรณีตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกพื้นที่เอกสารสิทธิ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้ ศปป.๔ กอ.รมน.ทราบต่อไป

ข้อมูล พ.อ.พงษ์เพชรเกษสุภะ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.

1864 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ