ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ หัวหน้าสวนรุกขชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารพื้นทีอนุรักษ์ที่ 11 โดยมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ผ่านระบบ Video Conference สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ฝากหัวหน้าอุทยานทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก รวมถึงวนอุทยาน และสวนพฤกษศาสตร์ หัวใจสำคัญของการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ การจะทำสิ่งใด จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ให้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านทำหรือสิ่งที่ท่านมีแผนกำลังจะทำหรือนโยบายที่ได้รับมา มีความสำคัญอย่างไร เหตุใดจึงต้องทำ และเมื่อทำแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำชุมชน การทำงานทุกอย่างต่อจากนี้ขอให้มีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในทุกๆ ระดับ สิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน การทำความเข้าใจให้เขาได้เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจ

2. การพัฒนาหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างในแต่ละพื้นที่ขอให้มีความกลมกลืน ยกเว้นสิ่งที่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างเช่น อาคารบอมเบย์เบอร์มาที่จังหวัดแพร่ ขอให้บูรณะหรือคงไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ แต่สิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ การจะทำอะไรขอให้คำนึงเสมอว่าขอให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ให้มีความสวยงาม ให้มีความสะอาด มีความเขียวขจี มองแล้วสบายตา การดูแลคน ดูแลสัตว์ ดูแลธรรมชาติ มีความสำคัญพอๆ กัน

3. ให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศทั้ง 127 แห่ง ทดสอบระบบ QQ รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนการเปิดการท่องเที่ยว โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาทดลองระบบร่วมกันเพื่อตรวจสอบปัญหาของระบบและเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว การแบ่งโควตาให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างไร การจองจะทำอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Application ในการจอง เมื่อมีการจองและชำระเงินสำเร็จ การเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยาน ย้ำว่าจะต้องสแกน “ไทยชนะ” ทุกครั้งทั้งขาเข้าและขาออก หากไม่มีมือถือที่จะใช้ในการสแกน จะต้องทำการบันทึกรายชื่อและหมายเลขประชาชนว่ามีผู้ใดเข้าออกบ้าง โดยให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่มาร่วมทดลองระบบเพื่อกลับไปถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอให้ทดลองระบบและปรับปรุงแก้ไข

4. การดำเนินงานของอุทยานแต่ละแห่ง การทำงานอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับทุกหน่วยงานในจังหวัด ขอให้ ทสจ. เป็นหลักในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมากของการทำงานในระดับภูมิภาค การทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ จังหวัด กำชับว่าอย่าแยกกรม ขอให้ทำงานเป็นหนึ่งเดียว ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล

5. เจ้าหน้าที่ของ ทส. ทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นกรมใดขออย่าให้เป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ขอให้ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานของท่านให้ดี และยึดถือปฏิบัติ

6. New Norm Covid-19 อย่าลดการ์ด มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

1379 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ