ช่วยเเชร์ จ้า .....

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณกุศลในงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
​วันนี้ (4 ก.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการเปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัด โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
​การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาหลักธรรมะและร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยการประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามถนนสายหลักและสี่แจ่งคูเมือง พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด และร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน สำหรับสถานศึกษาขอให้จัดกิจกรรม นิทรรศการ ส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ส่วนสถานประกอบการ ร้านค้า สถานเริงรมย์ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

​สำหรับการจัดงานในวันนี้ ได้มีการถวายเทียนพรรษาแก่เจ้าคณะอำเภอและผู้แทนคณะสงฆ์ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์ตลอดช่วงเข้าพรรษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร “บัวขาว” ให้แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบและกลุ่มสตรีแม่บ้านดีเด่น ในแต่ละอำเภอ ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ทั้งการเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ และล้างห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย

743 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ