ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 63 ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบเครื่องพ่นหมอกควัน (เครื่องพ่นพอเพียง) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ.อรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก และควบคุมพาหะนำโรคโดยยุง ทั้งนี้ได้มอบน้ำยาเคมี,น้ำมันดีเซล และแก๊สเชื้อเพลิงที่ใช้ในการพ่นหมอกควันให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพิ่มเติมด้วย
เนื่องจากเข้าห้วงสู่ฤดูฝน พื้นที่ดังกล่าวมีชุมชนและประชากรหนาแน่น,และมีค่าดัชนีความเสี่ยงของโรค ไข้เลือดออกสูง (CI,HI ) ซึ่งชุดปฏิบัติการได้แนะนำวีธีการใช้,การปรนนิบัติบำรุง,และการเก็บรักษา ให้กับ จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล และ จนท.อสม. เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน บ.อรุโณทัย และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง
สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านและจนท.เป็นอย่างมาก ว่าปีนี้จะมีผู้ติดเชื้อจากโรคไข้เลือดออกลดลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา

1040 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ