ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ จัดกำลังพลช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ บ.แม่คำฝั่งหมิ่น ตำบลจอมสวรรค์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และราคาผลิตผลทางการเกษตรตกตำ่เนื่องจากสินค้าล้นตลาด ทำให้ไม่คุ้มค่าในการจ้างแรงงานมาเก็บเกี่ยวผลผลิตประกอบกับต้นทุนในการเพาะปลูกสูง เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีต่างๆ ทำให้ต้องใช้แรงงานภายในครอบครัวในการทยอยเก็บขาย
หน่วยจึงจัดกำลังพลช่วยเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มาประกอบอาหารให้กำลังพลภายในหน่วย ทำให้ได้สินค้าทางการเกษตร ที่สดใหม่จากสวน และปลอดสารพิษ รวมถึงเกษตรกรลดต้นทุนในการขนส่งและมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น

838 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ