ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมยกร่างประกาศเจตารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งศูนย์คุณธรรม จัดขึ้นที่ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเซียงราย เลขที่ 499 ถนนแม่กก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเซียงราย สำหรับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) อีกด้วย ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรม และมีการประชุมหารือร่วมกับแกนนำหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และงานนิทรรศการแสดงผลเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย (ตลาดนัดคุณธรรม) โดยเชิญผู้แทนหน่วยงาน 13 เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเซียงรายมาร่วมแสดงพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย

ในการนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน และเตรียมความพร้อม การจัดงานดังกล่าว ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นในร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเครื่อนจังหวัดเชียงราย และอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป รวมทั้ง หารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และแจ้งประประกาศจังหวัดเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายยังเป็น 1ใน 4 จังหวัดนำร่องของประเทศอีกด้วย

843 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ