ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 8 ก.ค. 63 กองทัพภาคที่ 3 โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแผนปฏิบัติราชการของ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 โดยได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 คน โดยวิทยากรทหารพันธุ์ดี (ทหารพันธุ์ปลา) ของ กรมปืน 4 และวิทยากรจาก คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย
-การอบรมและสาธิตการตรวจโรค การรักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพปลา
-การอบรมและสาธิตกระบวนการเพาะฟักปลา
-การศึกษาดูงาน
– การทำอาหารปลา
– การทำกระชังปลา
– การเลี้ยงปลาในกระชัง
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์ และสามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อยอด ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน หรือครอบครัว ได้ต่อไป

1076 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ