ช่วยเเชร์ จ้า .....

[youtube video=https://youtu.be/M2Fq2CUyvpA autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ

ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น
กองกำลังนเรศวร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาหางานทำในพื้นที่เขตประเทศไทย หน่วยจึงได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย คือ


1. การติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. การทำเครื่องกีดขวางและปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้ามตามธรรมชาติ
3. การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน
4. การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
5. นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมา ผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานดังกล่าว
โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน กองกำลังนเรศวร สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผลการจับกุม 92 ครั้ง รายละเอียดดังนี้.-
1. แรงงานต่างด้าวถูกดำเนินคดีจำนวน 572 คน และ ผู้นำพาจำนวน 30 คน
2. การผลักดัน/ส่งกลับ : จำนวน 213 ครั้ง จำนวน 3,774 คน
3. สำหรับการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสุขภาพระหว่างการกักตัว รอการผลักดันกลับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ ตามแนวชายแดนได้เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างจริงจัง

914 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ