ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น และ ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/เทศบาลดีเด่น ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การยกย่อง และเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการตัดสินคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กำหนดคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเลขานุการฯ และ ประเภทคณะทำงานฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ประเภท ประกอบด้วย

ภาคเช้า
1. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่
(1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสารภี
(2) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสันกำแพง
(3) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเชียงดาว

ภาคบ่าย
2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่
(1) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลสารภี อำเภอสารภี
(2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
(3) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว

1168 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ