ช่วยเเชร์ จ้า .....

 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจัดตั้ง อบจ.ฉบับใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อป็นการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาฯ ให้มีความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาฯ ได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้จากภารกิจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในแต่ละอำเภอ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นั้บตั้งแต่วันเลือกตั้ง มีหน้าที่พิจารณาและออกกฎหมายของ อบจ. เรียกว่าข้อบัญญัติ อบจ. เช่น การจัดเก็บภาษีน้ำมันและยาสูบ มีหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบของบประมาณรายจ่าย และมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภา รองประธานสภาฯ สรุปได้ว่าทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาควบคุมและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและจังหวัด เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีความสุขความเจริญ พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป ซึ่งปัจจุบันด้วยสาเหตุการเมือง การเลือกตั้งได้ว่างเว้นมา 5-8 ปีเต็ม ปรากฏว่าในช่วงนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ออกระเบียบกฎหมายรองรับหลายฉบับด้วยกัน จากเหตุผลดังกล่าวกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อผู้เข้าร่วมการอบรมในเรื่องกฎหมายการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับใหม่ตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ใช่งบประมาณขึ้น โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 24 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

479 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ